Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok

Sd.171.8.3.2015

                                                  O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.8.2015, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.12.2015r. pod pozycją 328562-2015, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok, zostały złożone dwie (2) oferty. (więcej…)

Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok

Sd.171.8.2015

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                 w Tomaszowie Lubelskim

                        zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                   o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

                                    Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok
             Numer ogłoszenia w BZP: 328562 – 2015; data zamieszczenia w BZP: 03.12.2015
                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

(więcej…)

Załączniki