Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok

Sd.171.8.2015

                                                    O G Ł O S Z E N I E

                                    KIEROWNIK MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG

                                                 w Tomaszowie Lubelskim

                        zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego

                                   o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO

                                    Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok
             Numer ogłoszenia w BZP: 328562 – 2015; data zamieszczenia w BZP: 03.12.2015
                                        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6642735, faks 084 6642735.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdtomaszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa UM.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup paliw i olei silnikowych na 2016 rok: Zadanie Nr 1 – zakup oleju opałowego lekkiego w przewidywanej ilości 300 litrów; Zadanie Nr 2 – zakup oleju napędowego w przewidywanej ilości 28 000 litrów oraz benzyny Pb95 w przewidywanej ilości 4 000 litrów; Zadanie Nr 3 – zakup olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych w przewidywanych ilościach i określonych parametrach: oleje silnikowe w ilości 309,6 litrów, oleje hydrauliczne w ilości 100 litrów, oleje do smarowania łańcuchów pił spalinowych w ilości 60 litrów, płyny chłodnicze w ilości 80 litrów, płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych w ilości: zimowy 60 litrów, letni 50 litrów, smary w ilości 60kg.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5, 09.13.40.00-7, 09.13.21.00-4, 09.21.11.00-2, 09.21.16.00-7, 09.21.14.00-5, 09.21.10.00-1, 24.96.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Odstępuje się od konieczności wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 wg załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

– lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr1 do SIWZ wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami cenowymi stanowiącymi Załącznik Nr1a, 1b, oraz 1c do SIWZ, b) parafowany przez wykonawcę projekt umowy – załącznik Nr4 do SIWZ, c) w przypadku gdy Wykonawca będzie powierzał wykonanie części zamówienia podwykonawcy należy przedstawić pisemny zakres powierzanych dostaw – załącznik Nr5 do SIWZ, d) w przypadku gdy wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik Nr6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: a) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia, b) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu zamówienia, c) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w podpunkcie b), d) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, e) zmiana wynikająca ze zmiany danych podmiotowych wykonawcy, f) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Określenie warunków zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b) zgoda obu stron umowy, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdtomaszow.pl www.tomaszow-lubelski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup oleju opałowego lekkiego w przewidywanej ilości 300 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1. Cena – 60
  2. Stały upust – 25
  3. Odległość punktu tankowania – 15

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup oleju napędowego w przewidywanej ilości 28 000 litrów oraz benzyny Pb95 w przewidywanej ilości 4 000 litrów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.40.00-7, 09.13.21.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1. Cena – 60
  2. Stały upust – 25
  3. Odległość punktu tankowania – 15

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie Nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych w przewidywanych ilościach i określonych parametrach: oleje silnikowe w ilości 309,6 litrów, oleje hydrauliczne w ilości 100 litrów, oleje do smarowania łańcuchów pił spalinowych w ilości 60 litrów, płyny chłodnicze w ilości 80 litrów, płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych w ilości: zimowy 60 litrów, letni 50 litrów, smary w ilości 60kg.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.11.00-2, 09.21.16.00-7, 09.21.14.00-5, 09.21.10.00-1, 24.96.10.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  1. Cena – 70
  2. Stały upust – 30

Załączniki