Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku

Sd.171.3.2017

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do budowy dróg i chodników gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2017 roku, w następującym asortymencie:

– betonowa kostka brukowa gr. 8cm, grafitowa o wymiarach 16,5x20cm, wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, bez fazy, w ilości 77,00m2 z 5% udziałem połówek,

– betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara o wymiarach 10x20cm, wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie z fazą, w ilości 1021,30m2 z 5% udziałem połówek,

– betonowa kostka brukowa gr. 6cm, grafitowa o wymiarach 10x20cm, wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie z fazą, w ilości 437,70m2 z 5% udziałem połówek,

– wibroprasowany krawężnik betonowy szary z betonu niezbrojonego z fakturą gładką o wymiarach 15x30x100cm (wysokość skosu 12cm) w ilości 53,00mb,

– wibroprasowany krawężnik betonowy szary z betonu niezbrojonego z fakturą gładką o wymiarach 15x30x100cm (wysokość skosu 15cm) w ilości 340,00mb,

– wibroprasowane obrzeże betonowe szare z betonu niezbrojonego z fakturą gładką o wymiarach 6x20x100cm w ilości 1005,00mb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

do 30.11.2017r.

Dostawa materiałów nastąpi sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego zgłoszonego dwa dni wcześniej, na określony dzień i w określonej ilości.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2017r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2017r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Załączniki