Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.8.1.2017

 

I N F O R M A C J A

   Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak Sd.171.8.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.07.2017r. pod pozycją 555612-N-2017, na:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka

w Tomaszowie Lubelskim”.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 257 000,00 złotych brutto (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Oferty złożone w terminie:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Termin złożenia oferty

Cena brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka

z o.o. ul. Lwowska 54; 22-600 Tomaszów Lubelski

08.08.2017 godz.09:10

334 033,07

do 31.10.2017

60 miesięcy

zgodnie z § 9 wzoru umowy

 

Załączniki