Odpowiedź na pytanie nr 1 na zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok

Sd.171.13.1.2017

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

            Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.13.2017 na Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok w dniu 05.12.2017r. wpłynęło pytanie dotyczące części 3 przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579), przedstawiamy poniżej pytanie oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie 1: Zamawiający w zadaniu nr 3 przedmiotowego postępowania wprowadził następujące kryteria oceny ofert:

Cena ofertowa – waga kryterium 60% = 60pkt

Zastosowany stały upust w % za litr produktu – waga kryterium 40% = 40pkt

Mając powyższe na uwadze pragniemy zauważyć, iż w przypadku olejów takie kryterium oceny ofert jest niemiarodajne, gdyż wg nas nie można określić ceny bazowej od jakiej ma być liczony upust. Proszę o wyjaśnienie powyższego kryterium. Określenie od jakich wartości ma zostać naliczony upust?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje zasadnym użycie w Zadaniu Nr3 kryterium oceny ofert „stały upust”. Przyznany upust cenowy powinien być naliczony od wartości brutto danego asortymentu. Zasada obliczania upustu jest uwidoczniona w załączniku Nr1c – Zadanie Nr3 – w kolumnie nr 4 wpisujemy cenę jednostkową netto danego asortymentu (bez upustu), w kolumnie nr 5 cenę jednostkową netto wymnażamy przez ilość poszczególnego asortymentu, otrzymując wartość netto, w kolumnie nr 6 wpisujemy VAT, w kolumnie nr 7 wartość brutto powstałą przez wymnożenie wartości brutto przez VAT, w kolumnie nr 8 wpisujemy przyznany stały upust w %, a w kolumnie nr 9 wartość brutto danego asortymentu pomniejszoną o stały upust.

                                                                                                                                              Podpisał:

Dyrektor MZD

   inż. Andrzej Dmitroca