Świadczenie usług weterynaryjnych na 2018 rok

Sd.171.ZAK.1.2018

ZAPYTANIE CENOWE

W oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 poz. 1579) zwracam się z zapytaniem cenowym na wykonanie zadania:  Świadczenie usług weterynaryjnych na 2018 rok związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski” w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zamawiający:

Miasto Tomaszów Lubelski

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Piotra Ściegiennego 57

22-600 Tomaszów Lubelski

NIP 921-198-17-49

Tel/fax 84 664 27 35

e-mail przetargi@mzdtomaszow.pl        strona  www.mzdtomaszow.pl

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych na 2018 rok związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tomaszów Lubelski” w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Zakres świadczonych usług znajduje się w Warunkach Szczegółowych świadczenia usług weterynaryjnych.

II. Termin wykonania zamówienia

– od 01.04.2018 roku do 31.01.2019 roku.

III. Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia lekarza weterynarii,

b) posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne w opiece weterynaryjnej nad psami i kotami,

c) posiadają niezbędną aparaturę i sprzęt do pełnienia podstawowej opieki weterynaryjnej.

IV. Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Do oferty należy dołączyć:

– dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych prowadzoną przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną,

– dokument potwierdzający, iż usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania tego zawodu, przyznane przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną,

– oświadczenie o spełnieniu warunków z pkt III lit. b) i c) (na formularzu oferty pkt 3)

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pomocą operatora pocztowego do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2018r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2018r. o godz. 11:15.

VI. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie

– cena 100%

Załączniki