Wykonanie robót remontowo-wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.: ul. Starozamojska na długości 130m (780m2)

Sd.171.9.2016                                                                                     

                                                   Z A P R O S Z E N I E

                                  Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

                             22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

                                                 zaprasza do składania ofert

                                  w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

        Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowo – wzmacniających dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w 2016 roku, tj.:

– ul. Starozamojska na długości 130m (780m2) – oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie z odkryciem krawędzi równiarką na powierzchni 780,00m2, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12cm na powierzchni 780,00m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5cm, beton asfaltowy AC11S KR1-KR2 na powierzchni 780,00m2, uzupełnienie poboczy ziemią z profilowaniem do normowych spadków (52,00m3).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

do 30.07.2016r.

Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zakończenie robót w przewidywanym terminie, po akceptacji Zamawiającego.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 13.07.2016r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2016r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu (84) 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Załączniki