Odpowiedź na zapytanie nr 1 na przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.9.1.2017

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE Nr 1

 

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.9.2017 na przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim w dniu 22.08.2017r. wpłynęło zapytanie dotyczące technologii wykonania nawierzchni drogi.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), przedstawiamy poniżej zadane pytanie oraz udzieloną odpowiedź:

Pytanie 1: Czy dopuszczają Państwo wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w technologii betonu cementowego – betonu wałowanego RCC?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania przebudowy nawierzchni dróg gminnych w technologii betonu cementowego – betonu wałowanego RCC. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

                                                                                                          Podpisał:

                                                                                                   Kierownik MZD

                                                                                               inż. Andrzej Dmitroca