Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sd.171.9.3.2017

O G Ł O S Z E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

     Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 574696-N-2017 dnia 21.08.2017r. pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim”, w wyznaczonym terminie, tj. do 06.09.2017r. godz. 11:00, nie wpłynęła żadna oferta.

Dlatego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

                                                                                                                                  Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Andrzej Dmitroca