Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok

Sd.171.13.2.2017

I N F O R M A C J A

          Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2017r. poz. 1579), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2017r. pod pozycją 625464-N-2017, na:

„Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok”.

         Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 154 500,00 złotych brutto (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych i 00/100).

Oferty złożone w terminie:

 

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Termin złożenia oferty Cena brutto Termin realizacji Warunki płatności
1. Przedsiębiorstwo „MODEX-OIL” Łucja Strzelecka ul. Sztumska 9; 82-500 Kwidzyn 11.12.2017 godz.08:45 Zadanie nr3:

11 356,64

od 01.01.2018 do 31.12.2018 zgodnie z § 6 projektu umowy
2. „KINTEX” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski 11.12.2017 godz.10:21 Zadanie nr1: 646,09

Zadanie nr2:

160 016,85

od 01.01.2018 do 31.12.2018 zgodnie z § 6 projektu umowy

 

                                                                                                                   Podpisał:

                                                                                                             Dyrektor MZD

                                                                                                           inż. Andrzej Dmitroca

Załączniki