Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok

Sd.171.13.5.2017

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ  OFERTY

     Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2017 poz. 1579 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.13.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 01.12.2017r. pod pozycją 625464-N-2017, na: Zakup paliw i olei silnikowych na 2018 rok, zostały złożone dwie (2) oferty następujących wykonawców:

Oferta nr1: PRZEDSIĘBIORSTWO „MODEX-OIL” Łucja Strzelecka

ul.Sztumska 9; 82-500 Kwidzyn

Zadanie Nr 3

Oferta nr 2: „KINTEX” Sp. z o.o

ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski

Zadanie Nr 1 i 2

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego spośród wymienionych wyżej wykonawców wybrano na:

Zadanie Nr1 – zakup oleju opałowego lekkiego – oferta nr 2 firmy „KINTEX” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację: za cenę 50pkt., za przyznany upust 25pkt., za odległość od siedziby Zamawiającego 25pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

Zadanie Nr2zakup oleju napędowego oraz benzyny Pb95 – oferta nr 2 firmy „KINTEX” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 58; 22-600 Tomaszów Lubelski, otrzymując punktację: za cenę 50pkt., za przyznany upust 25pkt., za odległość od siedziby Zamawiającego 25pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

Zadanie Nr3zakup olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych – oferta nr 1 firmy PRZEDSIĘBIORSTWO „MODEX-OIL” Łucja Strzelecka ul. Sztumska 9; 82-500 Kwidzyn, otrzymując punktację: za cenę 60pkt., za przyznany upust 40pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Andrzej Dmitroca