Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka w Tomaszowie Lubelskim

Sd.171.14.1.2017

I N F O R M A C J A

       Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak Sd.171.14.2017, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.12.2017r. pod pozycją 629098-N-2017, na:

„Przebudowę drogi gminnej Nr 111794L, tj. ul. Asnyka

w Tomaszowie Lubelskim”.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 340 000,00 złotych brutto (trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

Oferty złożone w terminie:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Termin złożenia oferty Cena brutto Termin wykonania Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SADEX”

Janusz Sadlik

Kol. Sitno 84,

22-424 Sitno

22.12.2017

godz.10:01

330 970,00

do 30.06.2018 60 miesięcy

Zgodnie z § 9 projektu umowy

 

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Andrzej Dmitroca

Załączniki