Odpowiedź na zapytanie nr 1 na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

Sd.171.14.1.2018

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 1

     Miejski Zarząd Dróg informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.14.2018 na Dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok w dniu 05.12.2018r. wpłynęło zapytanie dotyczące zadania nr 2 przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawiamy poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje możliwość zakupu olejów smarnych w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zakupu olejów smarnych w trybie zwolnienia z podatku akcyzowego.

Pytanie 2: W związku na sukcesywny charakter realizacji przedmiotu zamówienia oraz koniecznością uwzględnienia przez Wykonawcę kosztów związanych z wysyłką przedmiotu zamówienia do Zamawiającego proszę o określenie w warunkach zamówienia maksymalnej ilości zamówień które Zamawiający może złożyć miesięcznie. Ewentualnie określenie minimalnej wartości netto zamawianych produktów w ramach jednego zamówienia.

Odpowiedź: Warunki zamówienia określono w SIWZ wymagania szczegółowe 3.2 zadanie nr 2. Na obecnym etapie postępowania przetargowego Zamawiający nie jest w stanie określić ilości dostaw sukcesywnych oraz ich wartości. Dostawy będą określane w zależności od bieżących potrzeb.

Pytanie 3: Proszę o określenie minimalnego terminu dostawy w dniach w jakim Zamawiający będzie oczekiwał dostawy zamówionych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający określa termin nie dłużej niż 3 dni robocze od zgłoszenia dostawy.

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Andrzej Dmitroca

Załączniki