Odpowiedź na zapytanie nr 2 na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

Sd.171.14.2.2018

ODPOWIEDŹ

NA ZAPYTANIE NR 2

     Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak Sd.171.14.2018 na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok w dniu 07.12.2018r. wpłynęło zapytanie dotyczące niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), przedstawiamy poniżej zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych – i zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

* 0zł netto za kartę nową,

* 10zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych et.),

* w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30zł netto?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość zakupu paliw (benzyny oraz olejów napędowych) w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych. Zamawiający akceptuje terminy aby karty zostały wydane w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia zamówienia na karty przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy. Zamawiający akceptuje terminy (w ciągu 15 dni roboczych)od przedłożenia wniosku w przypadkach określonych w pytaniu 1. Zamawiający akceptuje opłaty za karty wymienne. Zamawiający nie przewiduje kart z nadrukiem logo Zamawiającego.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych – w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia załącznika do właściwej umowy (ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy).

Pytanie 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku akceptacji bezgotówkowego tankowania paliw przy użyciu kart paliwowych Zamawiający zaakceptował jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji?

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje jako podstawę ustaleń pomiędzy stronami wzór umowy Wykonawcy, stanowiący załącznik niniejszej korespondencji. Wzór umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stanowi załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Andrzej Dmitroca

 

Załączniki