Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

Sd.171.14.6.2018

I N F O R M A C J A

O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ  OFERTY

    Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.14.2018, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.12.2018r. pod pozycją 656874-N-2018, na: Dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok, zostały złożone dwie (2) oferty następujących wykonawców:

Oferta nr1: SPECOL Sp. z o.o. ul. Kluczborska 31; 41-508 Chorzów – Zadanie Nr 2

Oferta nr 2: HRES Stanisław Gęborys ul. Jana Pawła II 42; 37-500 Jarosław – Zadanie Nr 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego spośród wymienionych wyżej wykonawców wybrano na:

Zadanie Nr 1dostawa oleju napędowego oraz benzyny Pb95 – oferta nr 2 firmy HRES Stanisław Gęborys ul. Jana Pawła II 42; 37-500 Jarosław, otrzymując punktację: za cenę 50pkt., za przyznany upust 25pkt., za odległość od siedziby Zamawiającego 25pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

Zadanie Nr 2dostawa olei, smarów oraz płynów eksploatacyjnych do pojazdów i urządzeń mechanicznych – oferta nr 1 firmy SPECOL Sp. z o.o. ul. Kluczborska 31; 41-508 Chorzów, otrzymując punktację: za cenę 60pkt., za przyznany upust 40pkt., co daje łączną sumę 100pkt. Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Na to zadanie została złożona jedna oferta.

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Andrzej Dmitroca

Załączniki