Informacja z otwarcia ofert na dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok

Sd.171.14.3.2018

I N F O R M A C J A

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.), informuje o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 EURO, znak Sd.171.14.2018, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.12.2018r. pod pozycją 656874-N-2018, na:

„Dostawę paliw i olei silnikowych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg

w Tomaszowie Lubelskim na 2019 rok”.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w postępowania kwotę w wysokości 179 000,00 złotych brutto (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100).

Oferty złożone w terminie:

 

Numer oferty Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy Termin złożenia oferty Cena brutto Termin realizacji Warunki płatności
1. SPECOL Sp. z o.o.

ul. Kluczborska 31

41-508 Chorzów

10.12.2018 godz. 14:37 Zadanie Nr 2

8 165,16

od 01.01.2019 do 31.12.2019 zgodnie z § 6 projektu umowy
2. HRES

Stanisław Gęborys

ul. Jana Pawła II 42

37-500 Jarosław

12.12.2018 godz. 10:28 Zadanie Nr 1

178 650,00

od 01.01.2019 do 31.12.2019 zgodnie z § 6 projektu umowy

Podpisał:

Dyrektor MZD

inż. Andrzej Dmitroca

 

 

Załączniki