Zakup z dostawą cementu do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku

Sd.171.11.2019

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą cementu do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku, w ilości ogółem: cement portlandzki workowany CEM II/B-M 32,5R – 4,00t.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

do 30.10.2019r. – dostawa cementu nastąpi jednorazowo.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2019r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019r. o godz. 1215 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu 84 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki