Zmiana treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu nr Sd.171.10.2019 na zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku

Sd.171.10.1.2019

Dotyczy: zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO netto – „Zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku, w następującym asortymencie: betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara o wymiarach 10x20cm (proporcja boków 1:2), wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie, z fazą, w ilości 300,00m2 z 5% udziałem połówek; wibroprasowane obrzeże betonowe szare, z betonu niezbrojonego, z fakturą gładką, o wymiarach 6x20x100cm, w ilości 320,00mb”.

Zamawiający zmienia pkt 12.4 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymuje on brzmienie:

„12.4 Cena nie powinna zawierać kosztu palet, które Dostawca odbierze z siedziby Zamawiającego na własny koszt, po wbudowaniu materiałów przez Zamawiającego. Koszt użytkowania palet przez Zamawiającego należy wkalkulować w cenę materiału.”

W związku ze zmianą w/w zapisu jednocześnie dokonuje się zmiany we wszystkich załącznikach do SIWZ dotyczących tego zapisu.

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki