Zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku

Sd.171.10.2019

Z A P R O S Z E N I E

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Piotra Ściegiennego 57

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o wartości do 30 000 EURO netto

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą materiałów do remontu chodników na ulicach powiatowych w Tomaszowie Lubelskim w 2019 roku, w następującym asortymencie:

– betonowa kostka brukowa gr. 6cm, szara o wymiarach 10x20cm (proporcja boków 1:2), wibroprasowana kostka z betonu niezbrojonego z fakturą gładką, o klasycznym prostokątnym kształcie, z fazą, w ilości 300,00m2 z 5% udziałem połówek,

– wibroprasowane obrzeże betonowe szare, z betonu niezbrojonego, z fakturą gładką, o wymiarach 6x20x100cm, w ilości 320,00mb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w załączeniu do zaproszenia.

Termin wykonania zamówienia:

do 30.10.2019r. – dostawa materiałów nastąpi jednorazowo.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Ofertę sporządzoną w oparciu o specyfikację należy składać w siedzibie MZD w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w sekcji drogowej.

Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2019r. o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019r. o godz. 1115 w sekcji drogowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie pod numerem telefonu 84 664 27 35 w godzinach od 700 do 1500.

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena 100%

Podpisał:

Dyrektor MZD

mgr inż. Tadeusz Wagner

Załączniki